Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#119526 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 127 ms 8184 K C++ 17 / 361 B Tiêu Dao 2023-12-22 17:38:57
#145660 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 133 ms 8520 K C++ 17 / 540 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-14 14:17:32
#39997 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 136 ms 8096 K C / 291 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 14:06:51
#12652 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 145 ms 8184 K C++ / 395 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-29 4:11:27
#12698 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 145 ms 8232 K C++ 17 / 336 B Chu Minh Quân 2020-10-29 4:20:48
#22077 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 145 ms 8260 K C++ / 390 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-16 8:19:45
#12769 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 145 ms 8212 K C++ / 394 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-29 4:35:32
#12755 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 146 ms 8248 K C++ 17 / 366 B Trần Quang Huy 2020-10-29 4:32:29
#12670 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 146 ms 8248 K C++ / 403 B Trần Khánh Linh 2020-10-29 4:15:32
#12690 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 147 ms 8248 K C++ / 346 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-29 4:19:18
#12677 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 148 ms 8264 K C++ / 386 B Bùi Tâm Đan 2020-10-29 4:16:46
#12741 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 148 ms 8372 K C++ / 380 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-29 4:30:17
#12738 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 148 ms 8212 K C++ / 362 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-29 4:29:29
#4251 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 150 ms 8244 K C++ / 601 B Takce 2020-02-26 0:56:46
#12747 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 150 ms 8248 K C++ / 405 B Tạ Thu Hà 2020-10-29 4:31:26
#14582 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 151 ms 8252 K C++ 17 / 371 B Đủ 2020-11-11 19:04:09
#12725 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 152 ms 8284 K C++ 17 / 370 B Nguyễn Bình An 2020-10-29 4:27:16
#12657 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 155 ms 8232 K C++ / 407 B Đoàn Công Chiến 2020-10-29 4:12:12
#12742 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 157 ms 8244 K C++ / 363 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-29 4:30:41
#50639 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 157 ms 16056 K C++ / 330 B Onii Chan 2021-10-10 9:44:52
#15792 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 160 ms 8192 K C++ 14 / 496 B always tle 2020-11-17 5:58:11
#45409 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 160 ms 8180 K C++ 11 / 415 B hihihi1 2021-08-25 12:47:03
#64829 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 163 ms 16028 K C++ 11 / 760 B Trương Tuấn Tú 2021-12-18 3:13:43
#12724 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 164 ms 8256 K C++ / 344 B Trần Trung Đức 2020-10-29 4:27:04
#12735 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 165 ms 8164 K C++ / 378 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-29 4:29:05
#12751 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 171 ms 8260 K C++ / 388 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-29 4:32:11
#12703 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 172 ms 8240 K C++ / 380 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-29 4:21:46
#39339 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 182 ms 16100 K C++ 14 / 3 K Durex+_+ 2021-06-21 0:44:26
#44648 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 187 ms 700 K C++ 17 / 629 B Tạ Quang Kiên 2021-08-19 15:43:14
#12592 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 219 ms 8248 K C++ 17 / 390 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-29 3:57:58
#2954 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 220 ms 8248 K C++ 11 / 393 B Chu Minh Hà 2020-01-10 14:14:51
#2209 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 226 ms 8180 K C++ / 381 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 7:54:41
#2697 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 230 ms 9016 K C++ / 394 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-01-06 2:07:12
#50593 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 294 ms 8164 K C++ 14 / 373 B Lewjxz 2021-10-09 17:42:22
#89083 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 299 ms 8288 K C++ / 330 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-14 9:27:29
#80073 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 299 ms 8356 K C++ / 344 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:27:49
#2712 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 303 ms 8352 K C++ / 291 B Nguyễn Thành Trung 2020-01-06 2:11:48
#3692 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 304 ms 8188 K C++ / 412 B Phạm Thế Phong 2020-01-27 8:55:58
#2557 #326. MK34SQRT – Căn bậc hai (2) Accepted 100 713 ms 51948 K Python 3 / 158 B Trùm CUỐI 2020-01-05 10:23:37


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: