Tên đăng nhập

K25TIN26

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Email

ko1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đưa tay đây nào:V

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:18:10

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500