#660. BALLOON

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 13

Bạn Việt cầm trên tay N quả bóng bay, nhưng bạn Mạnh lại chọc nổ mất M quả. Bạn hãy giúp Việt đếm xem còn bao nhiêu quả bóng nhé !

Dữ liệu vào:

  • Một dòng gồm hai số nguyên dương N, M .

Dữ liệu ra:

  • In ra một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 2
Dữ liệu ra:
3

Giới hạn:

  • 0 ≤ M ≤ N ≤ 2019 ;