#454. DEMSO - Đếm số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái latin và chữ số. Ta gọi một số trong xâu s là một dãy các ký tự số liên tiếp (có thể bắt đầu bằng ký tự số 0). Hãy đếm số lượng số xuất hiện trong xâu s .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa xâu s .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên là số lượng số xuất hiện trong xâu s .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
A0123b345
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • Các số xuất hiện trong xâu A0123b345 0123 345 .

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 80\% số điểm có độ dài xâu s không quá 1000 ký tự;
  • Subtask \#2: 20\% số điểm có độ dài xâu s không quá 10^6 ký tự.