Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
sub1_1.in sub1_1.out
sub1_2.in sub1_2.out
sub1_3.in sub1_3.out
sub1_4.in sub1_4.out
sub2_1.in sub2_1.out
sub2_2.in sub2_2.out
sub2_3.in sub2_3.out
sub2_4.in sub2_4.out
sub3_1.in sub3_1.out
sub3_2.in sub3_2.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
sub1_1.in 12 B
sub1_1.out 1 B
sub1_2.in 17 B
sub1_2.out 1 B
sub1_3.in 90 B
sub1_3.out 2 B
sub1_4.in 83 B
sub1_4.out 1 B
sub2_1.in 170 B
sub2_1.out 2 B
sub2_2.in 806 B
sub2_2.out 2 B
sub2_3.in 277 B
sub2_3.out 2 B
sub2_4.in 618 B
sub2_4.out 2 B
sub3_1.in 893 K
sub3_1.out 5 B
sub3_2.in 947 K
sub3_2.out 5 B