#335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Kiểm tra xem một số nguyên dương n ghi trong hệ thập phân có chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau không?

Dữ liệu vào:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n ghi ở hệ thập phân.

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi số nguyên dương n , ghi ra trên một dòng là YES nếu số n tương ứng có chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau, NO nếu ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
12345
123541
Dữ liệu ra:
NO
YES

Giới hạn:

  • 1≤n≤10^{18}