#321. MK21SOHOC – Tổng ước 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tính tổng của tất cả các ước nguyên dương của số nguyên dương n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test.
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số nguyên dương n , ghi ra trên một dòng số nguyên dương là tổng của tất cả các ước của n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3
8
15
Dữ liệu ra:
4
15
24

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^3, 1 ≤ n ≤ 10^6 .