Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#2920 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 8 ms 348 K C++ / 458 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-10 10:13:54
#2950 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 9 ms 380 K C++ 11 / 507 B Chu Minh Hà 2020-01-10 14:09:40
#14577 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 10 ms 464 K C++ 17 / 540 B Đủ 2020-11-11 18:56:45
#59037 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 507 B hihihi1 2021-11-23 6:45:09
#25108 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 11 ms 368 K C++ 17 / 546 B Văn Công Toàn 2021-01-07 14:04:41
#2721 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 12 ms 380 K C++ 14 / 699 B Chùm CUỐI 2020-01-06 2:15:35
#2784 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 12 ms 380 K C++ 11 / 436 B Phùng Trường Giang 2020-01-06 2:32:06
#12403 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 12 ms 336 K C++ / 423 B Lê Minh Tâm 2020-10-28 4:28:50
#12397 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 12 ms 352 K C++ / 421 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-28 4:28:00
#13608 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 12 ms 404 K C++ 11 / 635 B Trần Thái Toàn 2020-11-07 11:54:49
#27498 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 12 ms 348 K C++ 11 / 336 B Trần Thái Toàn 2021-02-07 6:40:48
#54106 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 17 / 402 B Tô Thanh Long 2021-10-30 16:35:08
#2814 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 13 ms 356 K C++ / 417 B Nguyễn Thành Trung 2020-01-06 2:43:49
#10048 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 13 ms 336 K C++ 11 / 510 B Nguyen Lmao 2020-10-18 4:21:32
#48716 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 13 ms 340 K C++ 14 / 810 B nguyen khac thu 2021-09-23 5:10:22
#2808 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 14 ms 276 K C++ 11 (Clang) / 408 B Trần Thế Hoàng 2020-01-06 2:39:41
#9034 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 14 ms 384 K C++ 14 / 499 B always tle 2020-10-02 10:15:43
#12374 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 14 ms 324 K C++ / 255 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-28 4:21:30
#12942 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 14 ms 340 K C++ / 441 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-30 7:09:37
#75420 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 14 ms 456 K C++ 17 / 480 B Vũ Đức Thuận 2022-02-24 14:12:02
#59973 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 14 ms 336 K C++ 17 (Clang) / 423 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:13:33
#64298 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 14 ms 392 K C++ 11 / 800 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 3:39:21
#2599 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 380 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-01-05 17:38:53
#2768 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 14 / 371 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-01-06 2:26:56
#2791 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 336 K C++ / 386 B Đỗ Trung Phúc 2020-01-06 2:34:09
#2742 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 380 K C++ 11 / 402 B Hà Hoàng Hiệp 2020-01-06 2:19:15
#4232 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 380 K C++ / 717 B Takce 2020-02-25 14:27:31
#8365 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 332 K C++ / 739 B Michiki Naoyu 2020-08-21 15:28:58
#12369 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 384 K C++ / 337 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-28 4:20:18
#12998 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 15 ms 384 K C++ / 444 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-30 7:34:31
#12392 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 16 ms 384 K C++ / 331 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-28 4:26:13
#12366 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 16 ms 384 K C++ / 424 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-28 4:20:00
#19612 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 16 ms 352 K C++ / 426 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:23:45
#12305 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 16 ms 384 K C++ / 414 B Trần Khánh Linh 2020-10-28 4:00:50
#12321 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 16 ms 488 K C++ / 338 B Đoàn Công Chiến 2020-10-28 4:06:22
#50369 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 16 ms 340 K C++ / 334 B Onii Chan 2021-10-08 2:21:17
#79891 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 16 ms 344 K C++ 17 / 529 B Chử Minh Trí 2022-03-30 14:21:42
#12295 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 17 ms 384 K C++ 17 / 447 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-28 3:59:16
#12307 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 17 ms 484 K C++ / 362 B Bùi Tâm Đan 2020-10-28 4:02:26
#12333 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 17 ms 368 K C++ 17 / 384 B Chu Minh Quân 2020-10-28 4:08:40
#12341 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 17 ms 384 K C++ / 461 B Tạ Thu Hà 2020-10-28 4:13:33
#12378 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 17 ms 356 K C++ / 360 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-28 4:22:00
#56416 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 17 ms 400 K C++ 17 / 486 B Lewjxz 2021-11-09 16:09:29
#12400 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 18 ms 376 K C++ 17 / 401 B Nguyễn Bình An 2020-10-28 4:28:14
#12324 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 18 ms 384 K C++ / 401 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-28 4:06:54
#43833 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 18 ms 276 K C++ / 577 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-12 7:38:27
#12298 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 19 ms 348 K C++ 17 / 282 B Trần Quang Huy 2020-10-28 3:59:28
#79914 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 19 ms 332 K C++ / 389 B meow 2022-03-30 15:26:33
#80064 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 19 ms 616 K C++ / 352 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:07:59
#12340 #321. MK21SOHOC – Tổng ước 2 Accepted 100 20 ms 344 K C++ / 305 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-28 4:13:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: