Tên đăng nhập

K25TIN16

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Minh

Chữ ký cá nhân

\text{Ghét bị trộm code và thích lên top 1}

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:07:36

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500