#373. STRSPACE – Đếm khoảng trống

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một chuỗi ký tự chỉ gồm các ký tự chữ cái latinh, chữ số và dấu cách. Một khoảng trống là một đoạn liên tiếp các ký tự trống (dấu cách) trong chuỗi. Hãy đếm số lượng khoảng trống trong chuỗi.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số chuỗi;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi có độ dài không quá 1000 ký tự

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng, mỗi dòng là một số nguyên là số khoảng trống của chuỗi đầu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
abc   xyz ab
 abc def ghi
Dữ liệu ra:
2
3

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 100 .