Tên đăng nhập

whoisthatguy

Họ và tên

Nguyen Lmao

Chữ ký cá nhân

LMAO XD

Đăng ký lúc

2020-10-02 8:52:36

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500