#309. TTDTICH – Diện tích

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tính diện tích của phần gạch chéo trong hình sau:

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất nghi số nguyên dương a .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng diện tích tính được (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
Dữ liệu ra:
39.270

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test: 1≤a≤10^5