#332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương L ≤ R . Hãy đếm xem trong đoạn [L, R] có bao nhiêu số nguyên tố.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương L ≤ R cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi cặp số L R , ghi ra trên một dòng số số nguyên tố trong đoạn [L, R] .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
2 3
10 15
Dữ liệu ra:
2
2

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ L ≤ R ≤ 10^6 .