#316. MK6SUM – Tính tổng version 4

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Với số nguyên dương n , tính tổng:

{S_n} = \frac{1}{{1 \times 2}} + \frac{1}{{2 \times 3}} + ... + \frac{1}{{n \times \left( {n + 1} \right)}}

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 8 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1
5
100
Dữ liệu ra:
0.50000000
0.83333333
0.99009901

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^6 .