#696. SUMDIV - Tổng ước

Bộ nhớ: 16 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Tính tổng các ước nguyên dương của n .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10
Dữ liệu ra:
18

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 1≤n≤10^6 ;
  • Subtask \#2: 10^6<n≤10^9 .