Tên đăng nhập

dragonfruit05

Họ và tên

Tô Thanh Long

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-14 3:17:49

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500