#457. DEMTUHOA - Đếm từ HOA

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái latin. Ta gọi một từ HOA trong xâu s là một dãy các ký tự in HOA (‘A’ đến ‘Z’) liên tiếp, hai từ HOA liên tiếp được ngăn cách nhau bởi ít nhất một ký tự latin in thường. Hãy đếm số lượng từ HOA xuất hiện trong xâu s .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa xâu s .

Dữ liệu ra:

Một dòng duy nhất ghi số nguyên là số lượng từ HOA xuất hiện trong xâu s .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
CongCHAnhunuithaison
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • Có hai từ HOA xuất hiện trong xâu CongCHAnhunuithaisonCCHA.

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 80\% số điểm có độ dài xâu s không quá 1000 ký tự;
  • Subtask \#2: 20\% số điểm có độ dài xâu s không quá 10^6 ký tự.