#306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 trên tập số thực.

Dữ liệu vào:

  • Gồm ba số nguyên a,b, c ghi trên một dòng, cách nhau bới một hoặc nhiều dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Nếu phương trình vô nghiệm, nghi ra VONGHIEM, nếu phương trình có hữu hạn nghiệm, ghi ra các nghiệm phân biệt của phương trình dạng số thập phân với quy cách làm tròn đến hàng phần trăm, mỗi nghiệm cách nhau một dấu cách, các nghiệm sắp xếp tăng dần, nếu phương trình có vô số nghiệm, ghi ra R.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
0 1 0
Dữ liệu ra:
0.00
Dữ liệu vào:
1 3 2
Dữ liệu ra:
-2.00 -1.00
Dữ liệu vào:
1 2 3
Dữ liệu ra:
VONGHIEM

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test : |a|,|b|,|c|≤10^9