#635. AVG3NUM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 8

Ta định nghĩa trung bình cộng của ba số nguyên x_1, x_2, x_3 \frac{x_1+x_2+x_3}{3} .

Cho ba số nguyên a, b x . Hãy tìm số nguyên c sao cho trung bình cộng của ba số a, b, c đúng bằng x .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa ba số nguyên a, b x (1 ≤ a, b, x ≤ 100) .

Dữ liệu ra:

  • In ra số nguyên c cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 3 4

Dữ liệu ra:

7
Dữ liệu vào:
2 2 1

Dữ liệu ra:

-1
Giải thích:
  • Ví dụ thứ nhất, với c = 7 thì trung bình cộng của ba số a, b, c là: \frac{2+3+7}{3} = 4
  • Ví dụ thứ hai, với c = −1 thì trung bình cộng của ba số a, b, c là: \frac{2+2+(−1)}{3} = 1