#459. SPACECNT - Đếm dấu cách

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho chuỗi ký tự s chỉ gồm các ký tự latin và dấu cách. Đếm số dấu cách có trong xâu s .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s có độ dài không quá 10^5 .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số dấu cách có trong xâu s .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
  Cong Cha   nhu nui Thai Son
Dữ liệu ra:
9