Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
sub1_1.in sub1_1.out
sub1_2.in sub1_2.out
sub1_3.in sub1_3.out
sub1_4.in sub1_4.out
sub2_1.in sub2_1.out
sub2_2.in sub2_2.out
sub2_3.in sub2_3.out
sub2_4.in sub2_4.out
sub3_1.in sub3_1.out
sub3_2.in sub3_2.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 84 K
sub1_1.in 12 B
sub1_1.out 3 B
sub1_2.in 17 B
sub1_2.out 3 B
sub1_3.in 29 B
sub1_3.out 4 B
sub1_4.in 13 B
sub1_4.out 3 B
sub2_1.in 922 B
sub2_1.out 5 B
sub2_2.in 841 B
sub2_2.out 5 B
sub2_3.in 828 B
sub2_3.out 5 B
sub2_4.in 444 B
sub2_4.out 5 B
sub3_1.in 82 K
sub3_1.out 7 B
sub3_2.in 83 K
sub3_2.out 7 B