#665. EVENSUM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 14

Cho một dãy gồm N số nguyên dương được đánh số từ 1 . Bạn hãy tính tổng các số ở vị trí chẵn của dãy.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N ;
  • Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương.

Dữ liệu ra:

  • In ra một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2 -1 3 4
Dữ liệu ra:
5

Giới hạn:

  • 0 \leq N \leq 10^5 ; Các số có giá trị tuyệt đối không quá 10^5 .