#263. DOIKYTU – Đổi ký tự

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái la-tinh thường (‘a’ đến ‘z’). Hãy ghi ra xâu “IN HOA” của xâu s (tức là các ký tự ‘a’ đến ‘z’ được thay thành các ký tự ‘A’ đến ‘Z’ tương ứng).

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa xâu s .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s “IN HOA”.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
abc
Dữ liệu ra:
ABC

Giới hạn: Độ dài xâu s không quá 100 ký tự.