#460. ARRAY - Dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n .

Hãy tính và in ra những thông tin sau:

  • Tổng các số của dãy.
  • Số lượng số dương có trong dãy.
  • Số hạng chẵn đầu tiên của dãy, nếu không có số chẵn trong dãy thì in ra số 0.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n (n ≤ 100) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n (-1000 ≤ a_i ≤ 1000) .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng chứa ba số nguyên tương tứng với câu trả lời cho ba yêu cầu của bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
7 1 6 9 4
Dữ liệu ra:
27 5 6
Dữ liệu vào:
6
5 -3 7 5 7 3
Dữ liệu ra:
24 5 0