#204. MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho tam giác có ba đỉnh, mỗi đỉnh ghi một chữ số d\ (0≤d≤9) .

Xuất phát từ một đỉnh, ta có thể đi theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để tạo thành một số có 3 chữ số.

Hãy cho biết số lớn nhất tạo thành.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng chứa ba số nguyên dương a, b, c là ba số trên ba đỉnh tam giác.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là đáp án bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 2 3
Dữ liệu ra:
321
Dữ liệu vào:
4 2 3
Dữ liệu ra:
432
Dữ liệu vào:
1 3 3
Dữ liệu ra:
331