#307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn trên tập số thực: \left\{ \begin{array}{l} ax + by = c\\ dx + ey = f \end{array} \right.

Dữ liệu vào:

  • Gồm 6 số nguyên a,b,c,d,e,f ghi trên một dòng, cách nhau bới một hoặc nhiều dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Nếu hệ phương trình vô nghiệm, nghi ra VONGHIEM, nếu hệ phương trình có nghiệm duy nhất, ghi ra cặp số là nghiệm của phương trình, các số ghi dạng số thập phân với quy cách làm tròn đến hàng phần trăm, mỗi số cách nhau một dấu cách, nếu phương trình có vô số nghiệm, ghi ra VOSONGHIEM.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 1 2 2 1 3
Dữ liệu ra:
1.00 1.00
Dữ liệu vào:
1 1 2 2 2 5
Dữ liệu ra:
VONGHIEM
Dữ liệu vào:
1 2 3 2 4 6
Dữ liệu ra:
VOSONGHIEM

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test: |a|,|b|,|c|,|d|,|e|,|f|≤10^9