Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27617 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 21 ms 344 K C++ / 598 B Nguyễn Duy Vĩnh 2021-02-11 2:32:14
#39980 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 22 ms 356 K C / 436 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 13:52:18
#53940 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 568 B Tô Thanh Long 2021-10-30 5:58:01
#61769 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 26 ms 380 K C++ 11 / 1 K Trần Đăng Khoa 2021-12-09 9:10:19
#43268 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 779 B Tạ Quang Kiên 2021-08-05 16:07:41
#58517 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 634 B Nguyễn Văn Hải 2021-11-20 8:32:36
#145708 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 28 ms 356 K C++ 17 / 585 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-14 16:17:32
#13565 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 29 ms 584 K C++ 17 / 735 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-06 15:31:14
#29832 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 29 ms 376 K C++ 11 / 857 B shabipilamew 2021-03-08 15:10:21
#70969 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 29 ms 348 K C++ 17 / 598 B hihihi1 2022-02-04 13:56:36
#65437 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 967 B Trương Tuấn Tú 2021-12-19 14:36:28
#80950 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 29 ms 344 K C++ / 577 B Lgm 2022-04-10 2:27:38
#42463 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 30 ms 340 K C++ / 441 B Pham Ho Anh Dung 2021-07-15 9:12:17
#74955 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 33 ms 396 K C++ 17 / 15 K ngheo 2022-02-22 7:02:42
#43955 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 34 ms 320 K C++ / 650 B Lewjxz 2021-08-12 16:39:56
#79836 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 35 ms 460 K C++ / 631 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 12:33:30
#13538 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 36 ms 324 K C++ / 516 B NONE 2020-11-04 15:53:12
#13736 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 36 ms 388 K C++ 11 / 742 B Trần Thái Toàn 2020-11-08 11:29:56
#46762 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 38 ms 348 K C++ / 610 B lê tuấn triệu 2021-09-07 5:59:54
#47206 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 53 ms 352 K C++ / 523 B Trần Thị Hải Yến 2021-09-09 16:38:32
#97442 #307. TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất Accepted 100 371 ms 21204 K Python 3 / 308 B Nguyễn Văn Thắng 2022-11-01 1:19:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: