Tên đăng nhập

aohkgnadnart

Họ và tên

Trần Đăng Khoa

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-09 8:58:58

Bài tập đã đạt

307

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500