Tên đăng nhập

hains

Họ và tên

Nguyễn Văn Hải

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-06 7:44:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500