#2063. FIB2 - Xâu FIBONACCI 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Xâu Fibonacci thường được sử dụng để rèn luyện kỹ năng xử lí khi giới thiệu các giải thuật xử lí xâu.

Xét dãy xâu F_0, F_1, F_2, \dots, được xây dựng theo quy tắc sau:

  • F_0 = 'a'
  • F_1 = 'b'
  • F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, n>1

Yêu cầu: Cho hai số nguyên n, k ( n\le 45, k không vượt quá độ dài xâu F_n ). Hãy xác định số lượng ký tự 'a' xuất hiện trong k ký tự đầu tiên của xâu F_n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là số bộ dữ liệu (T\le 100) ;
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên n, k .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra T dòng tương ứng là kết quả của T bộ dữ liệu đầu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
0 1
1 1
3 2
7 7
Dữ liệu ra:
1
0
1
3