#245. SGAME - Trò chơi với dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hai bạn học sinh trong lúc nhàn rỗi nghĩ ra trò chơi sau đây. Mỗi bạn chọn trước một dãy số gồm n số nguyên. Giả sử dãy số mà bạn thứ nhất chọn là: b_1,b_2,\dots, b_n còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là c_1,c_2,\dots,c_n .

Mỗi lượt chơi mỗi bạn đưa ra một số hạng trong dãy số của mình. Nếu bạn thứ nhất đưa ra số hạng b_i\ (1≤i≤n) , còn bạn thứ hai đưa ra số hạng c_j\ (1≤j≤n) thì giá của lượt chơi đó sẽ là |b_i+c_j| . Ví dụ: Giả sử dãy số bạn thứ nhất chọn là 1, -2 ; còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là 2, 3 . Khi đó các khả năng có thể của một lượt chơi là (1, 2), (1, 3), (-2, 2), (-2, 3) . Như vậy, giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể là 0 tương ứng với giá của lượt chơi (-2, 2) .

Yêu cầu: Hãy xác định giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n\ (n≤10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên b_1,b_2,\dots, b_n\ (|b_i|≤10^9) ;
  • Dòng thứ ba chứa dãy số nguyên c_1,c_2,\dots, c_n\ (|c_i|≤10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra giá nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1 -2
2 3
Dữ liệu ra:
0

Giới hạn:

  • 60\% số tests ứng với 60\% số điểm của bài có 1≤n≤1000 .