#303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ và một điểm. Kiểm tra xem điểm đã cho có nằm trong hình chữ nhật đã cho không (nằm trên cạnh không được tính là nằm trong)?

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa 6 số nguyên cách nhau bởi một khoảng trắng, mỗi cặp hai số liên tiếp trong 6 số là tọa độ của hai đỉnh đối của hình chữ nhật và của điểm.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra YES nếu điểm nằm trong hình chữ nhật, NO nếu ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
0 0 3 3 2 2
Dữ liệu ra:
YES
Dữ liệu vào:
0 1 3 3 3 2
Dữ liệu ra:
NO

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test, các thành phần tọa độ của điểm có trị tuyệt đối không vượt quá 10^9