Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#42962 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 31 ms 316 K C / 829 B Trần Quang 2021-07-23 13:13:32
#8251 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 33 ms 368 K C++ / 306 B Michiki Naoyu 2020-08-18 12:33:50
#49443 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 33 ms 344 K C++ 14 / 278 B trần minh hoàng 2021-09-29 14:31:50
#10552 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 34 ms 364 K C++ / 316 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-22 9:11:18
#58687 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 34 ms 356 K C++ / 368 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-21 9:38:04
#19589 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 35 ms 456 K C++ / 321 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:01:43
#10688 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 35 ms 356 K C++ / 319 B Lê Minh Tâm 2020-10-22 9:42:39
#10574 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 35 ms 368 K C++ / 323 B Đoàn Công Chiến 2020-10-22 9:17:22
#80698 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 36 ms 344 K C++ / 242 B Nguyễn Văn Hải 2022-04-07 13:40:28
#10340 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 36 ms 356 K C++ 17 / 283 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-20 9:52:26
#10693 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 36 ms 348 K C++ / 310 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-22 9:44:02
#10393 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 291 B Chu Minh Quân 2020-10-20 10:13:45
#10662 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 36 ms 364 K C++ / 304 B Đặng Thái Sơn 2020-10-22 9:36:47
#10378 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 37 ms 372 K C++ / 319 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-20 10:09:43
#14453 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 37 ms 352 K C++ 17 / 332 B Đủ 2020-11-11 15:26:46
#119498 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 37 ms 352 K C++ 17 / 548 B Tiêu Dao 2023-12-22 16:42:09
#11305 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 38 ms 372 K C++ / 267 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-24 3:39:24
#10741 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 38 ms 352 K C++ 11 / 296 B Trần Khánh Linh 2020-10-22 9:53:36
#47814 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 38 ms 348 K C++ 11 / 336 B hihihi1 2021-09-15 5:54:38
#10337 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 338 B Trùm CUỐI 2020-10-20 9:50:11
#10882 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 39 ms 464 K C++ / 336 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-22 13:08:01
#10351 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 39 ms 356 K C++ / 263 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-20 9:56:40
#10387 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 39 ms 352 K C++ / 337 B Tạ Thu Hà 2020-10-20 10:13:15
#58570 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 39 ms 360 K C++ 14 / 531 B Vũ Đức Thuận 2021-11-20 15:28:27
#10363 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 40 ms 344 K C++ / 303 B Bùi Tâm Đan 2020-10-20 10:02:30
#10764 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 40 ms 352 K C++ / 297 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-22 9:57:31
#51253 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 40 ms 348 K C++ / 302 B Onii Chan 2021-10-14 8:55:16
#62499 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 608 B Nguyễn D. 2021-12-13 7:56:31
#10851 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 252 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-22 10:16:39
#11606 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 304 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-26 13:53:26
#89016 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 41 ms 392 K C++ / 371 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-13 9:05:05
#9095 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 42 ms 392 K C++ 14 / 496 B always tle 2020-10-04 5:03:17
#10409 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 42 ms 352 K C++ / 297 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-20 10:16:28
#80702 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 42 ms 352 K C++ / 345 B Đỗ Việt Cường 2022-04-07 13:47:32
#131683 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 42 ms 380 K C++ 11 / 847 B Phạm Việt Hưng 2024-02-13 17:49:32
#50915 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 43 ms 340 K C++ 14 / 351 B Lê Hoàng Long 2021-10-12 14:51:48
#37228 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 43 ms 348 K C++ / 532 B Nguyen Loan 2021-05-21 4:03:08
#44812 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 43 ms 348 K C++ 17 / 243 B Tạ Quang Kiên 2021-08-21 7:41:11
#51283 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 44 ms 340 K C++ 17 / 417 B Tô Thanh Long 2021-10-14 12:14:34
#10431 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 46 ms 352 K C++ / 319 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-20 12:54:36
#13724 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 46 ms 492 K C++ 11 / 539 B Trần Thái Toàn 2020-11-08 10:24:24
#47081 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 46 ms 368 K C++ / 313 B Trần Thị Hải Yến 2021-09-09 7:32:22
#76777 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 46 ms 464 K C++ 17 / 306 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-07 11:59:12
#43189 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 47 ms 448 K C++ / 451 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-28 3:37:33
#12145 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 48 ms 356 K C++ / 313 B NONE 2020-10-27 15:41:19
#64171 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 48 ms 456 K C++ 11 / 782 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 1:42:04
#36136 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 49 ms 356 K C++ 17 / 986 B Durex+_+ 2021-04-29 16:24:44
#43514 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 51 ms 344 K C++ / 396 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-08 3:33:41
#97343 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 534 ms 21204 K Python 3 / 228 B Nguyễn Văn Thắng 2022-10-31 14:02:26
#39551 #303. TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 Accepted 100 567 ms 21204 K Python 3 / 356 B Huân 2021-06-22 20:25:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: