Tên đăng nhập

daik0000

Họ và tên

Nguyễn D.

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-24 0:54:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500