#210. ANGRY - Giáo sư nổi giận

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Lớp học Toán rời rạc của CTP IT có n học sinh, Giáo sư Hải Dương sẽ hủy buổi học nếu khi bắt đầu vào giờ học mà có ít hơn k học sinh trong lớp.

Bạn hãy cho biết buổi học có bị hủy hay không?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số lượng câu hỏi t\ (1≤t≤10) ;
  • Mỗi câu hỏi là một nhóm dòng có dạng:
    • Số nguyên dương n, k\ (1≤n≤1000,1≤k≤n) ;
    • Dòng tiếp theo là n số nguyên dương, số thứ i là thời gian t của học sinh i khi đến lớp, quy ước t≤0 là học sinh i đến trước hoặc đúng giờ vào lớp, t>0 là học sinh i đến muộn.

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên t dòng, dòng i ghi câu trả lời cho câu hỏi i , ghi YES nếu buổi học bị hủy, ghi NO nếu không.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
4 3
-1 -3 4 2
4 2
0 -1 2 1
Dữ liệu ra:
YES
NO