#201. CATS - Mèo đuổi chuột

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên trục tọa độ Ox, có hai chú mèo A và mèo B . Mèo A ở điểm có tọa độ x , mèo B ở điểm có tọa độ y . Hai chú mèo đều chạy cùng một vận tốc như nhau và cùng muốn bắt được chú chuột C ở tọa độ z .

Yêu cầu: Bạn hãy trả lời q câu hỏi dạng x,y,z cho biết chú mèo nào bắt được chuột:

  • Nếu mèo A bắt được chuột trước thì in ra: Cat A;
  • Nếu mèo B bắt được chuột trước thì in ra: Cat B;
  • Nếu đồng thời cả hai mèo đều bắt được chuột thì in ra: Mouse C.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số lượng câu hỏi t\ (1≤t≤100) ;
  • t dòng sau, mỗi dòng chứa một câu hỏi có dạng ba số nguyên dương x,y,z\ (1≤x,y,z≤100) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên t dòng, dòng thứ i là đáp án câu hỏi i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1 2 3
1 3 2
2 1 3
Dữ liệu ra:
Cat B
Mouse C
Cat A
Giải thích:
  • Câu hỏi 1:
  • Câu hỏi 2: