#836. DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Siêu thị Vincom Sơn La đang có đợt giảm giá. Siêu thị có n mặt hàng đánh số từ 1 đến n , mặt hàng thứ i có giá là c_i . Trong đợt giảm giá này, cứ mua 4 mặt hàng thì siêu thị sẽ giảm giá cho mặt hàng có giá cao nhất trong 4 mặt hàng đó.

Yêu cầu: Hãy tính số tiền tối thiểu cần bỏ ra để mua hết n mặt hàng của siêu thị.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi số n là số mặt hàng của siêu thị;
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương c_1,c_2,…,c_n\ (1≤c_i≤10^9 ) . Hai số liên tiếp được ghi cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số tiền tối thiểu cần bỏ ra để mua hết n mặt hàng của siêu thị.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
10 3 7 5 8
Dữ liệu ra:
23

Giải thích: Ta mua mặt hàng 1,2,3,4 sẽ được khuyến mại mặt hàng 1 nên cần trả 15 đồng, mua mặt hàng thứ 5 cần trả 8 đồng nữa. Tổng cộng cần trả 23 đồng.

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 60\% số điểm của bài có 1≤n≤1000 ;
  • Subtask \#2: 40\% số điểm còn lại của bài có 1000< n≤10^5 .