#703. CD2B12 - Số 0 tận cùng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho N là một số nguyên dương không vượt quá 10^9 . Hãy tìm số chữ số 0 tận cùng của N! .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên duong N .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
15
Dữ liệu ra:
3
Giải thích:
  • 15! = 1307674368000 (có 3 số không tận cùng).