#329. MK42SUM – Số số hạng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n , tìm số nguyên dương k lớn nhất sao cho:

{S_k} = 1 + 2 + 3 + ... + k \le n

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số nguyên dương k S_k ≤ n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1
17
Dữ liệu ra:
1
5

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^9 .