#655. PRODUCT

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 12

Cho hai số nguyên a b . Hãy cho biết tích của a b là số dương, số âm hay số 0 .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa hai số nguyên a b (−10 ≤ a, b ≤ 10) .

Dữ liệu ra:

  • Nếu tích của a b dương, hãy in ra 1 . Nếu tích của a b âm, hãy in ra -1 . Ngược lại, hãy in ra 0 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 3
Dữ liệu ra:
1
Dữ liệu vào:
5 -4
Dữ liệu ra:
-1
Dữ liệu vào:
0 0
Dữ liệu ra:
0