#223. SOCK - Ghép đôi tất màu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bé Hải Dương có n chiếc tất, chiếc tất thứ i có màu là c_i . Bé Hải Dương muốn biết bé có tất cả bao nhiêu đôi tất để cho các bạn cùng lớp mỗi người một đôi, biết 2 chiếc tất có thể ghép đôi nếu cùng màu.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu gồm số N – số tất mà bé Hải Dương có (1≤ N ≤ 100) ;
  • Dòng tiếp theo là n số nguyên dương c_i\ (1≤c_i≤100) là màu của tất.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số lượng bạn có thể nhận được đôi tất của bé Hải Dương.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
9
10 20 20 10 10 30 50 10 20
Dữ liệu ra:
3	 
Giải thích: