#370. TAMGIAC - Ghép tam giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho ba số nguyên dương a, b, c . Hãy cho biết a, b, c có là độ dài ba cạnh của một tam giác không?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số bộ dữ liệu;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương a, b, c .

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra T dòng, Mỗi dòng một xâu ký tự YES hoặc NO tương ứng với ba số a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác hoặc không là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1 2 3
2 3 4
Dữ liệu ra:
NO
YES
Giải thích:
  • Ba số 1, 2, 3 không là độ dài ba cạnh của một tam giác;
  • Ba số 2, 3, 4 là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Giới hạn:

  • 2 ≤ T ≤ 10; 1 ≤ a, b, c ≤ 10^9 .