Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
TAMGIAC1.in TAMGIAC1.out
TAMGIAC2.in TAMGIAC2.out
TAMGIAC3.in TAMGIAC3.out
TAMGIAC4.in TAMGIAC4.out
TAMGIAC5.in TAMGIAC5.out
TAMGIAC6.in TAMGIAC6.out
TAMGIAC7.in TAMGIAC7.out
TAMGIAC8.in TAMGIAC8.out
TAMGIAC9.in TAMGIAC9.out
TAMGIAC10.in TAMGIAC10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
TAMGIAC1.in 17 B
TAMGIAC1.out 9 B
TAMGIAC10.in 296 B
TAMGIAC10.out 45 B
TAMGIAC2.in 10 B
TAMGIAC2.out 5 B
TAMGIAC3.in 33 B
TAMGIAC3.out 16 B
TAMGIAC4.in 53 B
TAMGIAC4.out 25 B
TAMGIAC5.in 101 B
TAMGIAC5.out 47 B
TAMGIAC6.in 306 B
TAMGIAC6.out 44 B
TAMGIAC7.in 313 B
TAMGIAC7.out 48 B
TAMGIAC8.in 310 B
TAMGIAC8.out 45 B
TAMGIAC9.in 306 B
TAMGIAC9.out 47 B