Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#82055 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 18 ms 260 K Pascal / 421 B Trần Nguyễn Anh Thoa 2022-04-17 3:41:02
#76534 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 20 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 380 B Lewjxz 2022-03-04 17:34:47
#53781 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 302 B Tô Thanh Long 2021-10-29 11:31:57
#47562 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 21 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 272 B Durex+_+ 2021-09-12 15:22:42
#88403 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 21 ms 344 K C++ 11 (Clang) / 224 B Nguyễn Danh 2022-07-27 9:57:11
#24773 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 22 ms 388 K C++ 17 / 325 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-04 6:16:24
#39960 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 22 ms 260 K C / 258 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 12:05:24
#108042 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 24 ms 364 K C++ 17 / 302 B HieuLe 2022-12-06 5:32:37
#81535 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 25 ms 344 K C++ 17 / 352 B Trần Văn Nhân 2022-04-13 2:53:37
#63544 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 25 ms 400 K C++ 11 / 738 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 1:18:06
#136376 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 25 ms 336 K C++ 17 / 259 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-23 0:16:06
#136377 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 27 ms 372 K C++ 17 / 259 B ananan 2024-02-23 0:16:32
#82057 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 302 B Lê Minh Thiên Phú 2022-04-17 3:44:00
#145384 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 28 ms 356 K C++ 11 / 349 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-13 10:57:08
#4309 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 29 ms 368 K C++ / 578 B Takce 2020-02-26 13:56:17
#92333 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 29 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 262 B Vũ Duy Hưng 2022-09-22 1:15:12
#61390 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 30 ms 380 K C++ 17 / 518 B Vũ Giang 2021-12-07 8:45:02
#119550 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 30 ms 376 K C++ 17 / 328 B Tiêu Dao 2023-12-22 18:48:19
#152981 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 306 B Huy dz 2024-05-31 16:29:43
#143655 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 31 ms 320 K C++ 17 / 306 B binh 2024-03-31 12:54:42
#49137 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 33 ms 352 K C++ / 323 B Onii Chan 2021-09-27 16:05:46
#90772 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 607 B Vũ Đức Thuận 2022-08-31 16:53:21
#48357 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 / 297 B hihihi1 2021-09-19 10:55:31
#80510 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 252 B Đỗ Việt Cường 2022-04-05 8:53:32
#60838 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 40 ms 372 K C++ 17 / 305 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-03 9:44:30
#3721 #370. TAMGIAC - Ghép tam giác Accepted 100 50 ms 380 K C++ / 363 B Phạm Thế Phong 2020-01-28 14:28:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: