Tên đăng nhập

lequanghieu

Họ và tên

HieuLe

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-02 9:14:14

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 02 1 / 38 1752 (+144)
K28 Beginner Contest 01 3 / 40 1608 (+108)
Điểm ban đầu 1500