#13. HY006 - Josephus

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

n người đứng thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ đánh số thứ tự 1, 2, \ldots, n . (Josephus)

a) Bắt đầu từ người 1 đếm từ 1 . Mỗi khi có giá trị S thì xóa người ở vị trí tương ứng và quá trình đếm lặp lại với những người còn lại. Hỏi rằng người cuối cùng có số hiệu bao nhiêu?

b) Nếu như người cuối cùng có số hiệu là K thì người đầu tiên bắt đầu đếm có số hiệu bao nhiêu?

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n, S\ (n ≤100, S≤100) ;
  • Dòng thứ hai ghi số K .

Kết quả:

  • Dòng đầu ghi kết quả của a);
  • Dòng thứ hai ghi kết quả củu b);

Ví dụ:

Dữ liệu:

5 2
4

Kết quả:

3
2