#801. DMT - Số DMT

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII (BẮC GIANG 2016)

Giáo sư Thuấn mới tìm ra loại số rất đặc biệt và đặt tên là số DMT. Một số nguyên dương n được gọi là số DMT nếu n thỏa mãn hai tính chất sau:

  • n chia hết cho 3 ;
  • n có đúng 9 ước số nguyên dương.

Giáo sư muốn khảo sát mật độ các số DMT nên nhờ các bạn tham gia thi chọn học sinh giỏi Trại hè Hùng Vương lập trình giải quyết bài toán sau: “Cho hai số nguyên không âm a,b , hãy đếm số lượng số DMT trong đoạn \left[a,b\right] .”

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ dữ liệu;
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a,b . Hai số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra T dòng, mỗi dòng là số lượng số DMT trong đoạn \left[a,b\right] tương ứng với bộ dữ liệu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1 10
220 230

Dữ liệu ra:

0
1

Ràng buộc:

  • 25\% số test ứng với 25\% số điểm của bài có a,b≤ 10^3; T= 1 ;
  • 25\% số test khác ứng với 25\% số điểm của bài có a,b≤ 10^3; T ≤ 1000 ;
  • 25\% số test khác ứng với 25\% số điểm của bài a,b≤ 10^6; T=1 ;
  • 25\% số test khác ứng với 25\% số điểm còn lại của bài có a,b≤ 10^{12}; T ≤ 10^6 .