Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 34 98 34.69%
801 DMT - Số DMT 71 336 21.13%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 124 20.16%
803 FAIR - Hội chợ 30 68 44.12%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 29 82 35.37%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 13 45 28.89%
811 INFINITY - Vô hạn 10 66 15.15%
812 POLE - Cột điện 36 92 39.13%
813 WRESTLING - Đấu vật 15 33 45.45%
814 POLE2 - Cột điện 2 38 134 28.36%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 11 63 17.46%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 51 176 28.98%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 30 114 26.32%
818 PEARL - Pha lê 20 100 20.00%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 33 96 34.38%
820 JUMP - Nhảy về đích 14 66 21.21%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%