Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 186 33.87%
801 DMT - Số DMT 162 738 21.95%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 130 21.54%
803 FAIR - Hội chợ 34 82 41.46%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 31 85 36.47%
805 ORANGE - Cam sành Hàm Yên 25 100 25.00%
806 TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng 34 90 37.78%
807 RECOVER - Khôi phục dãy số 27 106 25.47%
808 FRACTION - Phân số 25 122 20.49%
809 SKNIGHT - Siêu mã 9 21 42.86%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 35 129 27.13%
811 INFINITY - Vô hạn 14 85 16.47%
812 POLE - Cột điện 47 184 25.54%
813 WRESTLING - Đấu vật 25 66 37.88%
814 POLE2 - Cột điện 2 46 178 25.84%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 16 96 16.67%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 75 246 30.49%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 36 154 23.38%
818 PEARL - Pha lê 51 214 23.83%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 51 181 28.18%
820 JUMP - Nhảy về đích 26 176 14.77%
824 FLIRT - Thả thính 3 8 37.50%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%