Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 51 137 37.23%
801 DMT - Số DMT 85 384 22.14%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 127 22.05%
803 FAIR - Hội chợ 33 76 43.42%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 31 85 36.47%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 23 63 36.51%
811 INFINITY - Vô hạn 11 67 16.42%
812 POLE - Cột điện 41 145 28.28%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 34 47.06%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 135 28.89%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 12 65 18.46%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 57 199 28.64%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 33 128 25.78%
818 PEARL - Pha lê 29 148 19.59%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 38 137 27.74%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 150 15.33%
824 FLIRT - Thả thính 3 8 37.50%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%