Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 34 94 36.17%
801 DMT - Số DMT 66 309 21.36%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 124 20.16%
803 FAIR - Hội chợ 23 50 46.00%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 24 67 35.82%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 13 45 28.89%
811 INFINITY - Vô hạn 10 59 16.95%
812 POLE - Cột điện 33 77 42.86%
813 WRESTLING - Đấu vật 13 25 52.00%
814 POLE2 - Cột điện 2 35 104 33.65%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 9 36 25.00%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 35 110 31.82%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 28 104 26.92%
818 PEARL - Pha lê 20 100 20.00%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 31 89 34.83%
820 JUMP - Nhảy về đích 14 66 21.21%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%