#810. MINSUM - Tổng nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XIV (PHÚ THỌ 2018)

Trong thời đại Cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 mọi học sinh đều rất ngại tính toán. Một phép tính đơn giản như 11×12 = 132 cũng phải dùng Casio. Ở buổi học cuối cùng trong năm học cô giáo cho bài tập về nhà làm trong hè. Với mỗi bài tập cô đưa ra một dãy k số nguyên dương x_1,x_2,…,x_k và yêu cầu từ k số này chọn một số làm số a , xóa số đó khỏi dãy, trong các số còn lại – chọn một số làm số b , xóa số được chọn khỏi dãy, trong các số còn lại – chọn một số làm số c , xóa số được chọn khỏi dãy, cuối cùng chọn một số trong số còn lại làm số d . Cô giáo yêu cầu chọn a,b,c d sao cho \frac{a}{b}≤\frac{c}{d} \frac{a}{b}+\frac{c}{d} là nhỏ nhất.

Lưu ý: \frac{a}{b} , \frac{c}{d} là phân số và có thể cho kết quả thực, ví dụ 3/4 = 0.75 . Cô đã in và đưa cho lớp trưởng n bộ số như vậy, với mỗi bộ k số, hãy chỉ ra các số a,b,c,d được chọn.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,k\ (n≤10^3,4≤ k≤50) ;
  • Mỗi dòng trong n dòng sau chứa k số nguyên dương có giá trị không vượt quá 10^6 . Hai số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ số đã cho, đưa ra trên một dòng các số a,b,c d được chọn, các số đưa ra cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 6
9 2 7 6 8 3
6 6 6 6 6 6
Dữ liệu ra:
2 8 3 9
6 6 6 6

Giới hạn:

  • 20\% số test ứng với 20\% số điểm có n=1, k=4 , các số có giá trị \le 10 ;
  • 20\% số test khác ứng với 20\% số điểm có n\le 10, k\le 6 , các số có giá trị \le 10^3 ;
  • 20\% số test khác ứng với 20\% số điểm có n\le 100, k\le 20 , các số có giá trị \le 10^6 ;
  • 20\% số test khác ứng với 20\% số điểm có n\le 1000, k\le 20 , các số có giá trị \le 10^6 ;
  • 20\% số test còn lại ứng với 20\% số điểm có n\le 1000, k\le 50 , các số có giá trị \le 10^6 .