Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
812 POLE - Cột điện 43 116 37.07%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 16 85 18.82%